Wie zijn we?

Vzw Verburght is een door het VAPH vergunde zorgaanbieder. Ze biedt sinds 1967 ondersteuning aan volwassenen met een motorische beperking en/of een meervoudige beperking. De voorziening heeft twee vestigingen in Landegem, en biedt mobiele ondersteuning binnen Landegem/Nevele.

  • In Site Dennendreef (in de volksmond ook wel de home genoemd) verblijven 23 bewoners met een motorische of meervoudige beperking.
  • In Site Landegemdorp wonen zes bewoners met een motorische en/of verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis.
  • De dienst Mobiele en ambulante ondersteuning ondersteunt twee cliënten met een motorische en/of verstandelijke beperking die in hun eigen huis in Landegem verblijven. In het najaar van 2018 breiden we deze dienst uit.

Historiek

vzw Verburght kent zijn ontstaan in het MPI Ten Dries (nu MFC Ten Dries) te Landegem (1955). Om tegemoet te komen aan de diverse noden van personen met een handicap ontstonden nieuwe vzw’s:

  • Didactische Centrale voor Motorisch gestoorden (1961), nu bekend onder de naam HMC (hulpmiddelencentrale)
  • Beschutte Werkplaats Nevelland (1966), nu bekend onder de naam Nevelland
  • Manège Dennenhof (1976)
  • Revalidatiestichting A. Verburght (1969), nu bekend onder de naam vzw Verburght

In 1969 stelden de bestuurders van het MPI vast dat er behoefte was aan een woonvoorziening voor volwassen personen met een motorische of meervoudige handicap. Om dit te realiseren werd de vzw Revalidatiestichting Angèle Verburght opgericht. Het nieuwe initiatief werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van de heer Silberman. De vzw werd genoemd naar zijn overleden echtgenote, Angèle Verburght. Verburght is een vergunde zorgaanbieder, wat wil zeggen dat we een vergunning kregen van de overheid om ondersteuning te bieden aan volwassenen met een persoonsvolgend budget.


Onze visie

We stellen ons tot doel om onze cliënten een kwaliteitsvol, zo zelfstandig mogelijk leven te bieden, vertrekkend vanuit hun eigen wensen en noden.

We hechten groot belang aan privacy. Elke bewoner beschikt over een eigen studio die hij/zij naar eigen smaak kan inrichten. Vanuit deze eigen plek ondernemen we samen met onze bewoners waar mogelijk dagbestedings- en vrijetijdsactiviteiten binnen de samenleving.

De stem van onze bewoners klinkt eveneens door in onze werking. Bij het organiseren van ondersteuning vertrekken we vanuit datgene wat zij belangrijk vinden. In de maandelijkse woongroepvergaderingen bespreken bewoners in aanwezigheid van een begeleider en het diensthoofd Wonen die zaken die zij belangrijk vinden. Ook in de gebruikersraad laten de bewoners hun mening horen.

In de Dennendreef en Landegemdorp worden de bewoners ondersteund door een team begeleiders. Deze ondersteuning kan verschillende levensdomeinen omvatten; bv. wonen, dagbesteding, communicatie, relaties, vrije tijd,… De IB (individuele begeleider) vervult hierbij een sleutelfunctie; hij/zij vormt samen met de bewoner een team dat werkt aan de realisatie van de wensen en dromen van de bewoner.

Uiteraard spelen familie en vrienden een belangrijke rol in het leven van onze bewoners. Zij maken deel uit van het netwerk dat de bewoner ondersteunt (bv. door uitstappen te ondernemen, samen meubilair te kiezen voor een nieuwe kamer, door hun familielid in het weekend en de vakanties een thuis te bieden,…).

Indien nodig doen we beroep op externe diensten, al dan niet specifiek voor personen met een beperking, bijvoorbeeld Mobar (vervoersdienst), mutualiteiten (vakantieaanbod), de belbus. Ook voor verpleegkundige zorgen, kiné en logo doen we beroep op de expertise van externe diensten.

Voor de extraatjes die het leven kleur geven; zoals een uitstapje, een museumbezoek, genieten van een babbel bij een kop koffie, een natuurwandeling,… doen we graag beroep op vrijwilligers.

Verburght vzw ondersteunt personen met een beperking samen met hun familie en netwerk bij het optimaliseren van hun levenskwaliteit waarbij individuele noden steeds centraal staan en respect vanzelfsprekend is.

We zetten in op een familiale en open sfeer. Onze medewerkers vervullen hierbij een centrale rol. We investeren daarom in de groei van elke medewerker en in verbondenheid, we werken vanuit de sterktes van elk van hen, vanuit een positieve ingesteldheid en professionaliteit.

We willen een meerwaarde betekenen in de huidige maatschappij en inspelen op de veranderende noden. Samenwerking op alle niveaus speelt hierbij een cruciale rol.